Höga krav – från hav till tallrik

Havet är en del av Norges kulturarv. Det är en självklar del av våra traditioner och vi har stor respekt för allt som lever där. Vårt system för fiskeförvaltning har därför stöd i en långsiktig plan som baseras på ett strängt regelverk. Norge har nu haft landningsskyldighet för fisket i 30 år och vi är stolta över att det i stort sett inte förekommer något illegalt, icke rapporterat eller oreglerat torskfiske i våra vatten.

Omsorg och hantverk

I Norge är fiske ett hantverk. Det gör att vi anstränger oss lite extra för att se till att våra produkter håller hög kvalitet. Norge var ett av de första länderna i världen som införde ett spårningssystem för fisket. Därför kan vi i dag se var all fisk kommer ifrån och hålla ett öga på hur den mår.

Som medlem i EES-området måste Norge följa EU:s regler för livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet. Det här ingår i vår kvalitetskontroll:

Fisherman standing in the door of the wheel house

Omsorg och hantverk

Two men controlling cod

Ett vakande öga

Hela fiskenäringens produktionskedja övervakas av Mattilsynet, den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Vi tar livsmedelssäkerheten på största allvar och ser till att alla våra processanläggningar följer både nationella och internationella standarder.

Här kan du läsa mer om vilka andra branschorgan som ansvarar för de norska havsprodukternas livsmedelssäkerhet.

Women packing fish

Egenkontroll

De norska processanläggningarna måste följa en rad olika rutiner för egenkontroll, bland annat:

  • Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), som är en internationellt erkänd arbetsmetod
  • dokumentation av produktionshygien och lämpliga desinfektionsrutiner
  • kontroll av relevanta bakterier i anläggningar och produkter
  • oberoende inspektioner av lokala fabriker, processanläggningar, fiskmjöl och foder.

De noggranna kontrollerna görs för att garantera att produkter som inte uppfyller kriterierna inte lämnar anläggningen.

Landscape: sea and mountains in the background

Rent vatten

Vi är otroligt stolta över Norges klara, kalla vatten där den välsmakande vita torsken lever. Det norska Havforskningsinstituttet (Norwegian Institute of Marine Research, IMR) kontrollerar rutinmässigt föroreningshalterna i Barents hav, Norska havet och de öppna delarna av Nordsjön.

Här tar de prover på havsvatten, sediment och växt- och djurliv. De övervakar också radioaktiva föroreningar i havsvattnet och sedimenten samt analyserar polyaromatiska kolväten (PAH) i sedimenten.

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)

NIFES är ett oberoende forskningsinstitut som täcker in hela livsmedelskedjan, från fiskfoder till fisk- och skaldjurskonsumtionens hälsoeffekter. Deras forskning omfattar bland annat:

  • hur man får fram foder med optimal näringssammansättning
  • vilken betydelse fisk och skaldjur har för människans näringsintag
  • övervakning av föroreningar.

NIFES fungerar som rådgivande organ till regeringen i frågor som rör fiskenäringens produktionskedja och lyder direkt under Fiskeri- og kystdepartementet.

Bra att veta

Norwegian Food Standards Agency har nyligen gett ut en vägledning för användningen av begreppet ”färsk”. Det får numera bara användas för att beskriva ”fisk som har kylts med is”, inte fisk som har varit djupfryst. Den norska fiskeindustrin har två kvalitetsmärkningar för torsk, Norsk färsk torsk och Skrei Du kan läsa mer om dem på deras respektive sidor.

Cod fillets