Hållbarhet

Förvaltning och övervakning

Norges kultur och historia är starkt knuten till havet. Därför är det viktigt för oss att bevara både kulturarv och fiskbestånd för framtiden. Det är anledningen till att vi arbetar med en helhetssyn i förvaltningen och sätter fisken, havet, folket och miljön i fokus för allt vi gör.

Läs mer

Förvaltningen och övervakningen utgår från ett långsiktigt tänkande. På så vis kan vi skydda bestånden, särskilt torsken, samtidigt som vi värnar om fiskeföretagen och kustsamhällena. Varje del av processen – från fångst till försäljning – förvaltas ytterst noggrant med hjälp av kvotsystem och tillstånd, som därefter övervakas genom olika kontroller. Det är en process som anses vara den bästa i världen.

Hållbarhetsdiagram

Havet är Norges partner – en partner som har en central betydelse för nationens ekonomiska, kulturella och fysiska hälsa.

Ekonomi

När vi värderar sjömatsindustrin ser vi både till det ekonomiska värdet den skapar och vilken effekt den har på Norges ekonomiska situation i stort. Sjömatsindustrin är inte bara ekonomiskt oberoende utan i nuläget också Norges andra största exportindustri.

Miljömässig

Norge har varit ledande inom fiske- och havsbruksförvaltning under många år. Ändå fortsätter vi hela tiden att sträva efter att förbättra vårt resursförvaltningssystem, så att vi kan fortsätta arbeta hållbart och ha en positiv påverkan på miljön även i framtiden.

Social

Sjömatsindustrin fungerar som den norska kustens ryggrad. Utan den skulle det vara svårt att leva och arbeta här.
Illustration of sustainability
Dot illustrating economic sustainability
Dot illustrating environmental sustainability
Dot illustrating social sustainability

Övervakningsprocessen

Den samlade kunskap och expertis om sjömaten som finns i Norge är unik och utgör en fantastisk möjlighet för forskning och utveckling på området. Forskningsresultaten används i vårt hållbarhetsarbete och tillämpas praktiskt genom lagstiftning, reglering och kontroll.

Resultatet? Jordens största och mest välmående bestånd av högkvalitativ torsk – det är ett faktum.

Research

Havforskningsinstituttet (IMR) Internationella havsforskningsrådet (ICES)

Magnifying glass

Lagstiftning

Norwegian Parliament

Paragraph symbol

Regulation

The Ministry of Trade, Industry and Fisheries The Directorate of Fisheries The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commision Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)

Paper and pencil

Control

The Directorate of Fisheries Sales organizations The Coast Guard Norwegian Food Safety Authority

Checkmark
A small fishing boat on the sea

Research

Den samlade kunskap och expertis om havsmaten som finns i Norge är unik och utgör en fantastisk möjlighet för forskning och utveckling på området.             

Våra forskningsinstitutioner övervakar haven för att se till att resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. De håller ögonen på klimatförändringarna och ger råd om regelverk som skyddar ekosystemet. De forskar också på havsmatens betydelse i vår kosthållning.            

Forskningsresultaten används i vårt hållbarhetsarbete och tillämpas praktiskt genom lagstiftning, reglering och kontroll.            

De olika organen är:

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet är Norges största centrum för marin vetenskap och har en mycket viktig roll i övervakningsprocessen. De förser oss med forskning och expertrådgivning om havsbruk och ekosystemen i våra torskfiskeområden – Barents hav, Norska havet, Nordsjön och den norska kustlinjen.            

Friska hav utgör grunden för vår blomstrande fiskeindustri, och att hålla dem vid god hälsa skulle vara mycket svårare utan Havforskningsinstituttets hjälp.

Internationella havsforskningsrådet

ICES logoInternationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea, ICES)  samordnar och främjar forskning inom oceanografi, marina miljöer och ekosystem samt på levande marina resurser i Nordatlanten.  De förser regeringar och olika internationella reglerande organ med vetenskaplig information och rådgivning om marina ekosystem.

ICES logo

Lagstiftning

Utnyttjandet av levande marina resurser regleras i Havressursloven. Deltakerloven reglerar vem som får bedriva yrkesfiske. Tillsammans ska lagarna värna om både ekosystemen och försörjningen hos alla som arbetar inom sjömatsindustrin.            

Norge införde strikt landningsskyldighet 1987. Att kasta tillbaka bifångst i havet är inte bara ett slöseri med mat. Det leder också till att oregistrerade fångster och felaktig statistik som försvårar den vetenskapliga bedömningen. Det här är en av de stora skillnaderna mellan EU:s fiskepolitik (kasta det du inte kan landa) och den norska förvaltningen (vi måste landa allt vi fångar).            

  • Vi är bäst i världen på olika åtgärder för att minska mängden fisk som går till spillo.
  • Det förekommer nästan inget illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske av torsk i våra vatten.
  • Vi genomför omfattande kontroller av utländska och norska fartyg, både i land och till havs.
  • Norge har dessutom hårda regler gällande fiskeutrustning och redskap.

Regulation

Sjömatsindustrins olika organ samarbetar för att med hjälp av kvotsystem, internationella fiskeavtal och reglering av fångsternas storlek se till att den norska fiskeindustrin förblir livskraftig även på lång sikt.            

Här kan du läsa mer om regleringen av fisket.

Control

Vårt förvaltningssystem ser till att varje steg i produktionen, från fångstfartygen till beredningsanläggningarna, fungerar på ett hållbart sätt. Vi vill att torsken ska finnas kvar för framtida generationer. Därför förvaltar vi torskfisket hårt genom fiskekvoter och tillstånd.

Vårt banbrytande och stränga förvaltnings- och övervakningssystem anses vara bäst i världen. Det har använts i mer än 20 år för att förvalta torskbestånden med bästa tillgängliga teknik och vetenskap. Processen vidareutvecklas hela tiden för att vi även framöver ska vara ledande på området.

Att ta hand om fångsterna är viktigt. Därför införde Norge landningsskyldighet 1987.

Landningsskyldigheten är helt avgörande för att fisket ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. Att kasta tillbaka bifångst i havet är inte bara ett slöseri med mat, det leder också till oregistrerade fångster och felaktig statistik som försvårar den vetenskapliga bedömningen.

Det här är en av de stora skillnaderna mellan EU:s fiskepolitik (de måste kasta allt de inte kan landa) och den norska förvaltningen (vi måste landa allt vi fångar).

Det här är resultatet:

  • Vi är bäst i världen på olika åtgärder för att minska mängden fisk som går till spillo.
  • Det förekommer nästan inget illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske av torsk.
  • Vi genomför omfattande kontroller av utländska och norska fartyg, både i land och till havs.
  • Vi tillämpar hårda regler gällande fiskeutrustning och redskap.

Våra övervaknings- och kontrollprogram täcker in samtliga delar av havsmatsproduktionen. Alla organisationer som är inblandade i produktionen av och tillgången på norsk torsk samarbetar för att bygga upp övervakningssystemet. Det ger en riskhantering som garanterar livsmedelssäkerheten och skyddar konsumenternas intressen.

Kontrollernas höga nivå kan vara en tidskrävande utmaning, men fiskeindustrin och vårt kulturarv förtjänar det bästa.

Fisherman in a boat, gutting fish

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet övervakar och kontrollerar hela värdekedjan genom olika aktiviteter, t.ex. inspektioner i hamn och vid försäljning, revision efter landning och inspektioner till havs. Fokus ligger på att kontrollera kvoterna och se till att fisket följer rådande regelverk. Direktoratet ansvarar också för förvaltning av och kontrollfunktioner för havskulturindustrin.Logo fiskeridirektoratet

Försäljningsorganisationer

Försäljningsorganisationerna ägs gemensamt av Norges fiskare. De arbetar på uppdrag av Fiskeridirektoratet med att ange tydliga, rättvisa och kontrollerade villkor för fisket och handeln mellan fiskare och köpare. All försäljning av havsfisk utanför försäljningsorganisationerna är förbjuden i Norge.

Kystvakten

Den norska kustbevakningen ansvarar för resurskontroll av både norsk och utländsk havsfiskeflotta. Man utför operativ kontroll av resurser, kvoter och tullar, inspekterar fartyg och genomför allmän övervakning av norska vatten.Kystvaken logo