Vi tänker framåt

Norges kultur och historia är starkt knuten till havet. Därför är det viktigt för oss att bevara både kulturarv och fiskbestånd för framtiden. Det är anledningen till att vi arbetar med en helhetssyn i förvaltningen och sätter fisken, havet, folket och miljön i fokus för allt vi gör.

Förvaltningen och övervakningen utgår från ett långsiktigt tänkande. På så vis kan vi skydda bestånden, särskilt torsken, samtidigt som vi värnar om fiskeföretagen och kustsamhällena. Varje del av processen – från fångst till försäljning – förvaltas ytterst noggrant med hjälp av kvotsystem och tillstånd, som därefter övervakas genom olika kontroller. Det är en process som anses vara den bästa i världen.

Övervakningsprocessen

Den samlade kunskap och expertis om sjömaten som finns i Norge är unik och utgör en fantastisk möjlighet för forskning och utveckling på området. Forskningsresultaten används i vårt hållbarhetsarbete och tillämpas praktiskt genom lagstiftning, reglering och kontroll.

Resultatet är det största och mest välmående bestånd av högkvalitativ torsk som finns på jorden.

Research

Institute of Marine Research (IMR)
International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)

Magnifying glass

Legislation

Norwegian Parliament

Paragraph symbol

Regulation

The Ministry of Trade, Industry and Fisheries
The Directorate of Fisheries
The Joint Norwegian-Russian Fisheries Commision
Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)

Paper and pencil

Control

The Directorate of Fisheries
Sales organizations
The Coast Guard
Norwegian Food Safety Authority

Checkmark
A small fishing boat on the sea

Forskning

Den samlade kunskap och expertis om havsmaten som finns i Norge är unik och utgör en fantastisk möjlighet för forskning och utveckling på området.

Våra forskningsinstitutioner övervakar haven för att se till att resurserna utnyttjas på ett hållbart sätt. De håller ögonen på klimatförändringarna och ger råd om regelverk som skyddar ekosystemet. De forskar också på havsmatens betydelse i vår kosthållning.

Forskningsresultaten används i vårt hållbarhetsarbete och tillämpas praktiskt genom lagstiftning, reglering och kontroll.

De olika organen är:

Havforskningsinstituttet

Logo Institute of marine research
Havforskningsinstituttet är Norges största centrum för marin vetenskap och har en mycket viktig roll i övervakningsprocessen. De förser oss med forskning och expertrådgivning om havsbruk och ekosystemen i våra torskfiskeområden – Barents hav, Norska havet, Nordsjön och den norska kustlinjen.

Friska hav utgör grunden för vår blomstrande fiskeindustri, och att hålla dem vid god hälsa skulle vara mycket svårare utan Havforskningsinstituttets hjälp.

Internationella havsforskningsrådet

ICES logo

Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) samordnar och främjar forskning inom oceanografi, marina miljöer och ekosystem samt på levande marina resurser i Nordatlanten. De förser regeringar och olika internationella reglerande organ med vetenskaplig information och rådgivning om marina ekosystem.

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)

NIFES logo
NIFES är ett statligt forskningsinstitut som arbetar med sjömatsprodukternas näringsinnehåll, livsmedelssäkerhet och effekter på vår hälsa. De tillhandahåller forskningsresultat om hur fiskfoder påverkar fiskens hälsa och välmående samt vilka effekter det har på miljön. Det här ger oss bästa möjliga förutsättningar för hållbarhetsarbetet inom fiskeindustrin och havsbruksproduktionen.

Lagstiftning

Utnyttjandet av levande marina resurser regleras i Havressursloven, medan Deltakerloven reglerar vem som får bedriva yrkesfiske. Tillsammans ska lagarna värna om både ekosystemen och försörjningen hos alla som arbetar inom sjömatsindustrin.

Norge införde strikt landningsskyldighet 1987. Att kasta tillbaka bifångst i havet är inte bara ett slöseri med mat. Det leder också till att oregistrerade fångster och felaktig statistik som försvårar den vetenskapliga bedömningen. Det här är en av de stora skillnaderna mellan EU:s fiskepolitik (kasta det du inte kan landa) och den norska förvaltningen (vi måste landa allt vi fångar).

  • Vi är bäst i världen på olika åtgärder för att minska mängden fisk som går till spillo.
  • Det förekommer nästan inget illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske av torsk i våra vatten.
  • Vi genomför omfattande kontroller av utländska och norska fartyg, både i land och till havs.
  • Norge har dessutom hårda regler gällande fiskeutrustning och redskap.

Reglering

Sjömatsindustrins olika organ samarbetar för att med hjälp av kvotsystem, internationella fiskeavtal och reglering av fångsternas storlek se till att den norska fiskeindustrin förblir livskraftig även på lång sikt.

Här kan du läsa mer om regleringen av fisket.

Kontroller

Control photo
Vårt förvaltningssystem ser till att varje steg i produktionen, från fångstfartygen till beredningsanläggningarna, fungerar på ett hållbart sätt. Vi vill att torsken ska finnas kvar för framtida generationer. Därför förvaltar vi torskfisket hårt genom fiskekvoter och tillstånd.

Vårt banbrytande och stränga förvaltnings- och övervakningssystem anses vara bäst i världen. Det har använts i mer än 20 år för att förvalta torskbestånden med bästa tillgängliga teknik och vetenskap. Processen vidareutvecklas hela tiden för att vi även framöver ska vara ledande på området.

Att ta hand om fångsterna är viktigt. Därför införde Norge landningsskyldighet 1987.

Landningsskyldigheten är helt avgörande för att fisket ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. Att kasta tillbaka bifångst i havet är inte bara ett slöseri med mat, det leder också till oregistrerade fångster och felaktig statistik som försvårar den vetenskapliga bedömningen.

Det här är en av de stora skillnaderna mellan EU:s fiskepolitik (de måste kasta allt de inte kan landa) och den norska förvaltningen (vi måste landa allt vi fångar).

Det här är resultatet:

  • Vi är bäst i världen på olika åtgärder för att minska mängden fisk som går till spillo.
  • Det förekommer nästan inget illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske av torsk.
  • Vi genomför omfattande kontroller av utländska och norska fartyg, både i land och till havs.
  • Vi tillämpar hårda regler gällande fiskeutrustning och redskap.

Våra övervaknings- och kontrollprogram täcker in samtliga delar av havsmatsproduktionen. Alla organisationer som är inblandade i produktionen av och tillgången på norsk torsk samarbetar för att bygga upp övervakningssystemet. Det ger en riskhantering som garanterar livsmedelssäkerheten och skyddar konsumenternas intressen.

Kontrollernas höga nivå kan vara en tidskrävande utmaning, men fiskeindustrin och vårt kulturarv förtjänar det bästa.

Fiskeridirektoratet

Logo fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet övervakar och kontrollerar hela värdekedjan genom olika aktiviteter, t.ex. inspektioner i hamn och vid försäljning, revision efter landning och inspektioner till havs. Fokus ligger på att kontrollera kvoterna och se till att fisket följer rådande regelverk. Direktoratet ansvarar också för förvaltning av och kontrollfunktioner för havskulturindustrin.

Försäljningsorganisationer

Norges Råfisklag logo
SUROFI logo
Rogaland Fiskesalgslag logo
Vest-Norges Fiskesalslag logo
Skagerrakfisk logo

Försäljningsorganisationerna ägs gemensamt av Norges fiskare. De arbetar på uppdrag av Fiskeridirektoratet med att ange tydliga, rättvisa och kontrollerade villkor för fisket och handeln mellan fiskare och köpare. All försäljning av havsfisk utanför försäljningsorganisationerna är förbjuden i Norge.

Kystvakten

Kystvaken logo
Den norska kustbevakningen ansvarar för resurskontroll av både norsk och utländsk havsfiskeflotta. Man utför operativ kontroll av resurser, kvoter och tullar, inspekterar fartyg och genomför allmän övervakning av norska vatten.