Den norska torsken kan du äta med gott samvete

Den norska fiskeindustrin arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket har lett till att vi har den största andelen miljöcertifieringar i världen. Vår torsk är inte bara MSC- och KRAV-märkt utan har också godkänts av Världsnaturfonden. 

MSC logo

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Councils (MSC) certifieringsprogram för fiske och ekomärkning av sjömatsprodukter lyfter fram fiske som utförs på ett hållbart sätt. All den torsk vi fångar i Nordostatlanten (alltså 100 procent) är certifierad. Det gör Norge till det land i världen som har störst andel MSC-certifierade fiskeverksamheter. Det är också därför våra kalla, klara vatten rymmer några av världens största hållbara torskbestånd.

KRAV logo

KRAV

KRAV är en av huvudaktörerna på den ekologiska marknaden i Sverige. För att certifieras och få använda sig av KRAV-märkningen måste fisket följa en ekologisk standard, där en naturlig miljö i balans, genuin omsorg om djuren, hälsofrågor och socialt ansvar är viktiga delar. All torsk som Norge fiskar i Barents hav och Norska havet är nu KRAV-märkt.

United Nations logo

Förenta nationerna

Under 2007 genomförde ett oberoende forskningsinstitut och tankesmedja en undersökning för att ta reda på hur olika fiskenationer hanterar problemen med illegalt fiske samt oregistrerad och orapporterad fisk. Man tittade också närmare på FN:s regelverk om styrning med avseende på ansvarsfullt fiske. Till vår stora glädje kom undersökningen fram till att Norge är bäst i världen på att förvalta sina fiskbestånd.

Vårt system för livsmedelssäkerhet

Som världens andra största exportör av sjömatsprodukter prioriterar vi självklart livsmedelssäkerheten och har den i fokus för allt vi gör.

Det finns en växande oro för livsmedelssäkerheten hos både konsumenter och verksamheter världen över. För att bemöta oron och behovet av information har vi tagit fram ett omfattande system som ska skydda alla, från fiskare till konsument. 

Myndigheter

Riskhantering
Fastställer skyddsnivåer

Mattilsynet

Riskhantering

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Riskbedömning

Kunskapsinstitutioner

Riskbedömning och rådgivning
Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)
Veterinærinstituttet
Folkehelseinstituttet
Havforskningsinstituttet (IMR)
Norges sjømatråd (NSC)

Laboratorier

Analyser

Alla de här instanserna samarbetar för att vi ska kunna bryta ner och analysera hela produktionsprocessen. Genom att arbeta enligt säkerhetssystemet kan vi garantera att våra havsmatsprodukter alltid håller hög kvalitet och har producerats på ett hållbart sätt.

Våra godkännanden och certifieringar

The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Coastal Affairs

Fiskeri- og kystdepartementet

Uppgift: Ta fram regelverk och se till att de efterlevs

Fiskeri- og kystdepartementet ansvarar för hela fiske- och vattenbruksnäringen, inklusive hamnar och infrastruktur för sjötransporter. Myndigheten utformar en konsekvent skyddspolicy för marina resurser och arbetar aktivt för den norska havsmatens livsmedelssäkerhet.

Departementet tar också fram regler och föreskrifter samt arbetar med riskhantering. Målet är att de livsmedel som går ut till konsumenter världen över ska hålla hög kvalitet och göras säkra genom:

  • En säker marin miljö
  • kvalitetsarbete i varje led av produktionen
  • dialog med konsumenterna
  • Internationellt samarbete för spridning av vetenskapliga resultat och erfarenheter

Mattilsynet

Uppgift: Tillämpa regelverk och genomföra riskhantering från hav till tallrik

Mattilsynet ligger under Fiskeri- og kystdepartementet och har som uppgift att se till att konsumenterna får sjömatsprodukter som är både nyttiga och säkra att äta. Det gör myndigheten genom att titta på flera olika aspekter av livsmedelskedjan samtidigt och tillämpa olika säkerhetsföreskrifter genom att följa både nationella och internationella standarder.

Mattilsynet samarbetar med Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning för att genomföra riskhantering, riskbedömning och riskkommunikation. Kvalitetskontrollen märks både i den fina torsk vi levererar och i systemet för egenkontroll. Spårbarheten är viktig i alla delar av produktionen.

Norwegian Food Safety Authority logo
NIFES logo

Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES)

Uppgift: Riskbedömning

NIFES är ett oberoende forskningsinstitut som övervakar hela livsmedelskedjan. De forskar inte bara på hur man får fram fiskfilé av hög kvalitet utan också vilka effekter fisk och skaldjur har på människans näringsupptag.

NIFES fungerar också som rådgivande organ för den norska regeringen. De lyder direkt under Fiskeri- og kystdepartementet i alla frågor som rör sjömatsnäringens produktionskedja. Tack vare deras omfattande övervakning kan vi göra en regelbunden bedömning av hur säker den norska sjömaten är.

Norges sjømatråd (NSC)

Uppgift: Marknadsföring och säkerhetsinformation

NSC fungerar både som sjömatsindustrins marknadsföringsorganisation och rådgivande organ till Fiskeri- og kystdepartementet.

Rådets syfte är att skapa ett globalt intresse för norska sjömatsprodukter. Det gör man genom att ha en aktiv dialog med offentliga och privata forskningsinstitutioner, havsmatsindustrin och konsumenterna för att förse allmänheten med relevant och korrekt information om sjömaten.