Hållbarhet

Vi värnar om våra bestånd

Det norska fiskets förvaltar ett otroligt naturarv – något som medför förpliktelser.

Läs mer

Fiskeindustrin har genom åren gått från fritt fiske till hård reglering. Norge var först i världen med att införa ett kvotsystem, ett hårt arbete som har gett resultat eftersom vi i dag har världens största och mest hållbara torskbestånd.

Det har i sin tur lett till att kvoterna för norsk torsk har varit rekordhöga1 de senaste åren.

1Enligt Internationella havsforskningsrådets rekommendationer.

Kvotsystemet

Diagrammet ovan visar kvoterna för Barents hav. Torsken i Barents hav tillhör vårt viktigaste kommersiella bestånd och står för 93 % av den totala fångsten.

Världen över har länder nu förbundit sig till kvoterna för att säkra fiskets framtid, särskilt torskens. Norges totala tillåtna fångstmängder (Total Allowable Catches, TAC) delas upp i gruppkvoter för olika fartygsgrupper:

Kvoter för individuella fartyg

De här kvoterna gäller för varje deltagande fartyg som har licens eller årligt tillstånd. Det garanterar dem en fast del av gruppkvoten.

Maxkvoter

De här kvoterna tilldelas kustfartyg i öppet fiske. När gruppens kvot är fylld stoppas fisket, oavsett om de enskilda fartygen har nått sin maxkvot eller inte. Systemet används i grupper där fartygen har kraftigt varierande effektivitet.

Demersala kvoter

Demersala kvoter reglerar främst kustfartyg som använder traditionella metoder, snarare än trålare. De demersala kvoterna är en sammanslagning av kvoterna för torsk, kolja och gråsej för varje deltagande fartyg.

Chart showing quotas

Överföring av kvoter

För att minska fiskeflottans kapacitet i de norska vattnen och skydda det marina ekosystemet är en del kvoter överförbara.

2004 infördes Unit Quota System (UQS) och, för de större kustfartygen, Structural Quota System (SQS). Båda systemen gör det möjligt för den som äger två fartyg att föra över kvoten från det ena fartyget till det andra. Det ger ägaren två möjligheter: att fiska upp hela kvoten för ett fartyg under en angiven tid eller att fiska en del av kvoten under obegränsad tid, med reservationen att det andra fartyget skrotas.

En tredje överföringsmetod infördes 2005 för att hjälpa de fiskare som bara äger ett fartyg. Med Quota Exchange System kan två fartygsägare gå ihop och under begränsad tid fiska bådas kvoter från ett enda fartyg.

Norska torskfiskekvoter

Norge förvaltar världens största och mest hållbara torskbestånd – som dessutom växer.

Tack vare de strikta kvoterna kan vi bevara friska beståndoch förhindra överfiske, både i dag och i framtiden.

Hur påverkar kvoterna den globala fiskeindustrin?

Alla kvoter är forskningsbaserade och fastställs genom internationella förhandlingar. Det är en mycket viktig process för Norge, särskilt vad gäller torsken eftersom 90 procent av vårt fiske sker från bestånd som vi delar med andra länder.

Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) är båda stora aktörer i det internationella samarbetet.

Förhandlingar om kvoterna hålls årligen med andra förvaltningsmyndigheter för fiske. Norge har samarbetsavtal för förvaltningen med EU och våra grannländer, inklusive Ryssland, Island och Grönland.

Norge har en lång tradition av att förvalta fisket i harmoni med naturen.