Hållbarhet

Vi tryggar en hållbar framtid

Vi tycker om förutsägbarhet. För att kunna lita på att den norska torsken lever kvar i framtiden har vi tagit fram ett helt nytt ramverk för att kontrollera fiskenäringen. Ramverket skapar mervärde genom att se till att resurser och varor används på ett hållbart sätt och upprätthålls av olika lokala organisationer.

Läs mer

Allt fiske – både i norska vatten och utanför våra gränser – kontrolleras för att garantera att torsken är av allra högsta kvalitet. Exporten är också reglerad, vilket är anledningen till att regeringen och lokala myndigheter samarbetar med EU och andra internationella samarbetsorgan för att implementera riktlinjerna.

Reglering av fisket

En lång rad organisationer, unioner och myndigheter deltar i beslutsprocessen, från miljöorganisationer till Sametinget:

  • fiskeorganisationer
  • fiskeföretag
  • handelsunioner
  • Sametinget
  • lokala myndigheter
  • andra berörda intressenter, t.ex. miljöorganisationer

 

Fiskeri- og kystdepartementet

Departementet lämnar förslag till och realiserar lagar och regelverk för fiske- och vattenbruksindustrin, livsmedelssäkerhet och transporter till havs. Det samordnar också resursförvaltningen och fiskeflottan samt licenser och tillståndsgivning för fiske och vattenbruk.

Departementets huvudsakliga funktioner är att förhandla kvoter, internationella fiskeavtal och den nationella regleringen av fisket. De ansvarar också för politik, förvaltning och ekologisk hållbarhet inom vattenbruket, inklusive fiskens hälsa och välbefinnande samt licensregler.

1946, an illustration of Norway

Norge var det första landet att inrätta ett fiskedepartement.

Organizational chart

Departementet har fyra avdelningar: Fiske och vattenbruk, sjömat, kustförvaltning och marina miljöer samt Forskning, förvaltning och administration.

ICES. Directorate of Fisheries. Norwegian Food Safety Authority

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, ICES och andra organ bidrar med sakkunskap och rådgivning.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet fungerar som Fiskeri- og kystdepartementets verkställande myndighet.            

Myndigheten har till uppgift att se till att lagar och regelverk efterlevs. Det görs bland annat genom reglering av tekniken samt begränsning av vem som får fiska, hur länge de får fiska och hur stora fångsterna och bifångsterna får vara.            

Direktoratet har också övergripande ansvar för tillämpningen av den norska fiskodlingslagen och akvakulturlagen samt ansvar för att följa upp politiska målsättningar i vattenbruksfrågor.

Direktoratet grundades 1900.

500

Mer än 500 anställda.

Organizational chart

Tre huvudsakliga verksamhetsområden: resursförvaltning, kust och vattenbruk samt statistik.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen (Joint Norwegian-Russian Fisheries Commission) är ett bilateralt förvaltningsorgan som slår fast och fördelar kvoter för de viktigaste gemensamma fiskbestånden i Barents hav och Norska havet. Dessa är torsk, kolja, lodda och liten hälleflundra. Kvoterna bestäms utifrån ICES rekommendationer.

1976

Det norsk-ryska samarbetet kring marin forskning inleddes i början av 1900-talet, även om en formell kommission hade sitt första sammanträde först 1976.

Two men holding a fish

Kommissionen arbetar för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av de gemensamma resurserna.

Infographic: Groups of people linked together

Olika arbetsgrupper fokuserar på tekniska åtgärder, elektronisk rapportering och beståndsanalyser. Kommissionen sammanträder en gång om året.

Nortwest Regional Fisheries Commission (NEAFC)

North-East Regional Fisheries Commission (NEAFC)

NEAFC är en förvaltningsorganisation för Nordostatlanten som arbetar för långsiktigt bevarande och optimal resursanvändning av områdets fiskeresurser, i syfte att ge hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster.

1979

Grundades 1979 och ersatte International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF).

Infographic fish in different sizes

Arbetar med Nordvästatlantens fiskeresurser, förutom lax, tonfisk, valar och stationära arter.

World map with dots showing member states of NAFO

Har tolv medlemsstater från Nordamerika, Europa, Asien och Karibien. Fyra av dem gränsar till det område som omfattas av NAFO-konventionen.

Northeast Atlantic Fisheries Commissioin

North-East Regional Fisheries Commission (NEAFC)

NEAFC är en förvaltningsorganisation för Nordostatlanten som arbetar för långsiktigt bevarande och optimal resursanvändning av områdets fiskeresurser, i syfte att ge hållbara ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster.

1982

Påbörjade sitt arbete i november 1982.

Flags: Norway, Iceland, EU, Denmark and Russia

I organisationen ingår EU, Island, Norge, Ryssland och Danmark (med anledning av Färöarna och Grönland).

ICES logo

NEAFC takes scientific advice from ICES.

Regleringsprocessen

För att garantera att alla delar av torskfiskeindustrin sköts med omsorg och ett hållbarhetsperspektiv följs en tydlig regleringsprocess.

Regleringsprocessen

Forskning och fångststatistik
ICES kvotrekommendationer
Förhandlingar om kvoter utifrån nuvarande status
Bidrag till Advisory Board for Fisheries regelverk
Förslag från Fiskeridirektoratet och möte angående regelverk till departementet
Möte angående regelverk
Fiskeri- og kystdepartementet
Justering av regelverk
Erfarenheter under året

Processen kan ses som kontinuerlig, utan varken början eller slut. Hela processen tar ungefär ett år.